, Všeobecné obchodné podmienky - Lekáreň Sedmokráska
 
Prihlásiť sa
Menu  

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

upravujúce zmluvný vzťah kúpy na diaľku

(ďalej len „VOP“)

 

medzi

Predávajúcim  

                                  

Názov spoločnosti:                   OCCELUS, s.r.o.

IČO:                                          35934506

Sídlo:                                        Sedmokrásková 3, 82 101 Bratislava

Zapísaná v:                              Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 35966/B

Vedúci lekárnik a zástupca spoločnosti:    Mgr. Anna Špaňárová, konateľ

PZS kód lekárne:                      P86167160301

Číslo povolenia:                       3261/2005 – ZDR

Telefón:                                    +421 904 908 945

E – mail:                                    lekaren@sedmokraska.sk

ako prevádzkovateľom Internetovej Lekárne Sedmokráska na webovom rozhraní www.lekarensedmokraska.sk

 

(ďalej len „Internetová Lekáreň Sedmokráska„)

 

a

 

Kupujúcim ako Spotrebiteľom, ktorým sa rozumie fyzická osoba (ďalej len „FO“) a ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s Internetovou Lekárňou Sedmokráska, za účelom nákupu výrobkov, určených pre priamu osobnú spotrebu FO, najmä pre samotnú FO, pre príslušníkov svojej domácnosti alebo Právnická osoba (ďalej len „PO“) nakupujúca lieky pre potreby vlastných pracovníkov, avšak nie za účelom ďalšieho predaja.

 

(ďalej len „Spotrebiteľ„)

 

ČLÁNOK I.

PREDMET

1.1    Predmetom týchto VOP je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, tj. Internetovej Lekárne Sedmokráska a Spotrebiteľa, vzniknutých na základe kúpnej zmluvy, uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu Internetovej Lekárne Sedmokráska (ďalej len „kúpna zmluva„).

1.2    Predmetom kúpy môžu byť lieky, zdravotnícke pomôcky a/alebo výživové doplnky (ďalej len „tovar„).

 

 

ČLÁNOK II.

OBJEDNÁVKOVÝ PROCES

 

2.1    Záväzná objednávka (ďalej len „objednávka„) vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednania tovaru, ktorá sa realizuje na webovom rozhraní Internetovej Lekárne Sedmokráska www.lekarensedmokraska.sk (ďalej len „e-shop„), alebo pri telefonickom alebo mailovom objednaní tovaru.

2.2    Postup pre vykonanie objednávky:

a)          Výber tovaru (vloženie tovaru do nákupného košíka),

b)          Vyplnením údajov zákazníka (dodacie a platobné údaje) bez nutnosti registrácie,

c)           Výberom spôsobu platby a dopravy,

d)          Po odoslaní objednávky Internetová Lekáreň Sedmokráska potvrdí prijatie objednávky,

e)          Spotrebiteľ obdrží elektronickú predfaktúru k objednávke,

f)             Po uhradení predfaktúry a prijatí peňažných prostriedkov na účet sa tovar vyskladní,

g)            Spolu s tovarom sa zasiela aj originál faktúry.

2.3    Spotrebiteľ odoslaním objednávky alebo záväzným potvrdením objednávky v e-shope prehlasuje, že sa podrobne zoznámil s VOP.

2.4    Pokiaľ by Internetová Lekáreň Sedmokráska dodatočne zistila, že v údajoch o tovare, cene alebo termínu objednávky uvedených v objednávke či potvrdení objednávky bola chyba či nepresnosť, bude o tom Internetová Lekáreň Sedmokráska Spotrebiteľa obratom informovať s výzvou k potvrdeniu objednávky. Ak Spotrebiteľ Internetovej Lekárne Sedmokráska objednávku nepotvrdí v lehote určenou Internetovou Lekárňou Sedmokráska, inak bez zbytočného odkladu po doručení danej výzvy, bude daná objednávka považovaná za zrušenú ku dňu uplynutia lehoty pre potvrdenie objednávky. Už uhradené platby vráti Internetová Lekáreň Sedmokráska Spotrebiteľovi v lehote 14 dní po márnom uplynutí lehoty k potvrdeniu objednávky, a to na bankový účet Spotrebiteľa.

2.5    O stave objednávky sa môže Spotrebiteľ informovať telefonicky alebo v Internetovej Lekárni Sedmokráska na e-mailovej adrese lekaren@sedmokraska.sk.

2.6    Objednávka Spotrebiteľa je Internetovou Lekárňou Sedmokráska archivovaná, a to po dobu určenú Internetovou Lekárňou Sedmokráska. Ak Spotrebiteľ stratí podklady svojej objednávky, je opravený obrátiť sa na Internetovú Lekáreň Sedmokráska, a to e-mailom/faxom/telefónom, so žiadosťou o dodanie kópii údajov príslušnej objednávky.

 

ČLÁNOK III.

 ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

 

3.1  Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu, kým nebola objednávka vyexpedovaná zo skladu a to na e-mailovú adresu lekaren@sedmokraska.sk alebo telefonicky.

3.2  Notifikácia o vyexpedovaní bude spotrebiteľovi odoslaná e-mailom alebo oznámená telefonicky.

3.3  Internetová Lekáreň Sedmokráska neúčtuje Spotrebiteľovi pri včasnom zrušení objednávky žiadne poplatky.

 

ČLÁNOK III.

 ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

4.1  Spotrebiteľ má právo odstúpiť zo zákona od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, pri splnení uvedených podmienok:

  1. Oznámenie o zámere odstúpiť od kúpnej zmluvy doručí Internetovej Lekárni Sedmokráska písomne na e-mailovú adresu lekaren@sedmokraska.sk alebo poštou na adresu Internetovej Lekárne Sedmokráska, a súčasne
  2. Spotrebiteľ doručí nepoužitý, nepoškodený tovar v pôvodnom balení  do Internetovej Lekárne Sedmokráska, nie však dobierkou

4.2  V prípade splnenia hore uvedených podmienok vráti Internetová Lekáreň Sedmokráska Spotrebiteľovi už zaplatenú kúpnu cenu zníženú o náklady na prepravu v lehote 14 pracovných dní od splnenia hore uvedených podmienok.

4.3  Spotrebiteľ nemôže od Internetovej Lekárne Sedmokráska požadovať odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa alebo tovaru určeného pre jedného Spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

 

ČLÁNOK III.

 DODACIE PODMIENKY

 

5.1  Dodanie tovaru či služby sa uskutoční zvoleným spôsobom Spotrebiteľa v súlade s objednávkou a v čo najkratšom možnom čase.

5.2  Internetová Lekáreň Sedmokráska ponúka 3 rôzne spôsoby doručenia tovaru:

  1. Dodanie prostredníctvom Slovenskej pošty (v cene 3,50 EUR s DPH) alebo kuriéra (v cene od 3,10 EUR s DPH bez ceny za dobierku, pri objednávke nad 79,90 EUR s DPH zadarmo)
  2. Osobný odber v lekárni Sedmokráska, Sedmokrásková 3, Bratislava zadarmo.

5.3  Internetová Lekáreň Sedmokráska realizuje vysporiadanie objednávky na území mesta Bratislavy v pracovných dňoch v deň uskutočnenia objednávky a to v prípade, že Objednávka bola uskutočnená a potvrdená Internetovou Lekárňou Sedmokráska do 12:00 hod. v daný pracovný deň, Spotrebiteľ vyznačil spôsob doručenia prostredníctvom kuriéra a pokiaľ má Internetová Lekáreň Sedmokráska tovar na sklade. Vysporiadanie sa uskutoční aj v prípade, ak tovar bude doručený na sklad Internetovej Lekárne Sedmokráska nachádzajúceho sa na adrese sídla Internetovej Lekárne Sedmokráska a to externým dodávateľom do 15:00 hod v daný pracovný deň.

5.4  Ak má Internetová Lekáreň Sedmokráska tovar na sklade a Spotrebiteľ si zvolil hotovostnú platbu (dobierka) alebo bezhotovostnú platbu, Internetová Lekáreň Sedmokráska zabezpečí jeho odoslanie kupujúcemu najneskôr nasledujúci pracovný deň.

5.5  V ostatných prípadoch, keď nemá  Internetová Lekáreň Sedmokráska objednaný tovar na sklade, objednávku vysporiada hneď ako externý dodávateľ dodá predmetný tovar na sklad Internetovej Lekárne Sedmokráska.

5.6  Ak Spotrebiteľ uvedený v objednávke odmietne prevziať tovar od kuriéra alebo Slovenskej pošty, Internetová Lekáreň Sedmokráska nezodpovedá za nedoručenie tovaru na adresu Spotrebiteľa a doručenie tovaru sa považuje za vybavené.

5.7  V prípade doručenia tovaru na dobierku, je Spotrebiteľ v prípade neprevzatia povinný zaplatiť náklady Internetovej Lekárne Sedmokráska na dodanie tovaru Spotrebiteľovi.

5.8  V prípade osobného odberu tovaru v kamennej lekárni Sedmokráska odošle Internetová Lekáreň Sedmokráska Spotrebiteľovi potvrdzujúci e-mail, že tovar je pripravený na prevzatie v kamennej lekárni Internetovej Lekárne Sedmokráska.

5.9  Pri osobnom odbere tovaru v kamennej lekárni Internetovej Lekárne Sedmokráska je Internetová Lekáreň Sedmokráska, resp. jej zamestnanec oprávnený si od Spotrebiteľa vyžiadať okrem čísla objednávky aj doklad totožnosti k nahliadnutiu, aby si overil správnosť výdaja objednávky.

5.10               Tovar pripravený na osobný odber v kamennej lekárni Internetovej Lekárne Sedmokráska je možné si vyzdvihnúť Spotrebiteľom do troch pracovných dní od potvrdenia osobného odberu Internetovou Lekárňou Sedmokráska, v opačnom prípade bude účtovať Internetová Lekáreň Sedmokráska Spotrebiteľovi skladné vo výške 1,20 EUR s DPH za každý začatý kalendárny deň a Internetová Lekáreň Sedmokráska je oprávnená takto vzniknutý dlh od Spotrebiteľa vymáhať. Internetová Lekáreň Sedmokráska bude skladovať tovar určený pre Spotrebiteľa maximálne 3O dní odo dňa uloženia tovaru na sklad. Internetová Lekáreň Sedmokráska je oprávnená na konci uplynutia troch pracovných dní od potvrdenia osobného odberu Internetovou Lekárňou Sedmokráska tovar vrátiť externému dodávateľovi a v tomto prípade nebude Spotrebiteľovi účtované skladné.

5.11               Spotrebiteľ je povinný tovar prevziať, pri dodaní tovaru skontrolovať neporušenosť obalu a na prípadné nedostatky okamžite upozorniť kuriéra alebo Slovenskú poštu na poškodenie tovaru a spísať o tejto skutočnosti protokol o poškodení tovaru spôsobeného počas jeho prepravy. Prevzatím poškodeného tovaru a nespísaním protokolu o poškodení stráca Spotrebiteľ nárok na akúkoľvek reklamáciu voči Internetovej Lekárne Sedmokráska.

5.12                Ak Internetová Lekáreň Sedmokráska objednaný tovar nevie dodať, alebo ak Spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, tak je Internetová Lekáreň Sedmokráska povinná vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Spotrebiteľovi do štrnástich (14) dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

 

 

ČLÁNOK IV.

 PLATOBNÉ PODMIENKY A KÚPNA CENA

 

6.1  Všetky platby v Internetovej Lekárni Sedmokráska sú uvádzané v EUR vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) v zákonom stanovenej výške.

6.2  Kúpna cena za tovar sa považuje za zaplatenú okamihom pripísanie celej kúpnej ceny na bankový účet Internetovej Lekárne Sedmokráska alebo v hotovosti, ak je realizovaná Spotrebiteľom niektorým z nasledujúcich spôsobov:

a)       Bankovým prevodom na bankový účet Internetovej Lekárne Sedmokráska,

b)       V hotovosti na adrese sídla Internetovej Lekárne Sedmokráska v prevádzkovej dobe,

c)       Bezhotovostne a to platbou cez virtuálny POS terminál – Card Pay

d)      Platbou v hotovosti (na dobierku) pri dodaní a prevzatí tovaru na mieste doručenia, do rúk kuriéra alebo Slovenskej pošty. Cena dobierky je 0,90 Eur.

6.3  Vlastnícke právo k tovaru prechádza z Internetovej Lekárne Sedmokráska na Spotrebiteľa až úplným zaplatením kúpnej ceny Spotrebiteľom.

6.4  V prípade, že kúpna cena nebude včas zaplatená, Internetová Lekáreň Sedmokráska si vyhradzuje právo zrušiť jednostranne objednávku.

6.5  Spolu s tovarom bude Spotrebiteľovi doručený aj dodací list.

 

ČLÁNOK V.

ZÁRUKA A UPLATNENIE REKLAMÁCIE

 

7.1  Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby a vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovar, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

7.2  Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený cez Internetovú Lekáreň Sedmokráska.

7.3  Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na tovare, jeho obale alebo priloženom návode vyznačený dátum spotreby, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

7.4  Spotrebiteľ má právo uplatniť si  v Internetovej Lekárni Sedmokráska záruku za tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré spôsobil buď výrobca, dodávateľ alebo Internetová Lekáreň Sedmokráska.

7.5  Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru Spotrebiteľom.

7.6  Internetová Lekáreň Sedmokráska zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí Spotrebiteľom.

7.7  Práva zo  zodpovednosti za vady sa uplatňujú v Internetovej Lekárni Sedmokráska, u ktorého bol tovar  zakúpený.

Postup pre uplatnenie reklamácie.

  1. Spotrebiteľ odošle e-mailovú správu na adresu lekaren@sedmokraska.sk aj s kontaktnými informáciami, číslom faktúry a popisom závady.
  2. Do 8 dní zašle Internetová Lekáreň Sedmokráska Spotrebiteľovi informácie o ďalšom postupe.
  3. Spotrebiteľ doručí tovar na adresu Internetovej Lekárne Sedmokráska (ak nie je uvedená iná adresa) s popisom závady a kópiou faktúry a s kontaktnými údajmi, ak tak neurobil elektronicky už predtým.

7.8  Zistené vady je Spotrebiteľ povinný okamžite oznámiť Internetovej Lekárni Sedmokráska. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť buď prostredníctvom kuriéra alebo Slovenskej pošty osobne (v prevádzkovej dobe Lekárne Sedmokráska) na adresu sídla Internetovej Lekárne Sedmokráska.

7.9  Internetová Lekáreň Sedmokráska vydá Spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme – buď e-mailom, písomne alebo osobne, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

7.10 Internetová Lekáreň Sedmokráska vybaví riadne uplatnenú reklamáciu v lehote do 30 dní.

7.11 Internetová Lekáreň Sedmokráska je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie do 8 dní od začiatku reklamačného konania, v zložitejších prípadoch do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 

Práva Spotrebiteľa pri uplatnení reklamácie:

7.12   Pri odstrániteľnej chybe má Spotrebiteľ právo, aby bola riadne, včas a bezplatne odstránená. Náklady na dopravu budú hradené Internetovou Lekárňou Sedmokráska. Spotrebiteľ môže požadovať namiesto odstránenia chyby výmenu chybného tovaru za bezchybný, ak tým Internetovej Lekárni Sedmokráska nevzniknú neprimerané náklady.

7.13                Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru, má Spotrebiteľ právo buď na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).

7.14                Ak je však v záručnom liste uvedená iná osoba určená na opravu, ktorá nie je v mieste Internetovej Lekárne Sedmokráska alebo v mieste pre Spotrebiteľa bližšom, uplatní Spotrebiteľ právo na opravu u osoby určenej na vykonanie záručnej opravy. Osoba určená na opravu je povinná opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji tovaru medzi Internetovou Lekárňou Sedmokráska a Spotrebiteľom.

7.15                Reklamácia sa považuje za vybavenú ukončením reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo odôvodneným zamietnutím.

 

 

ČLÁNOK VIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

8.1  Tieto VOP sa použijú vždy v znení platnom a účinnom v okamžiku uzavretia príslušnej kúpnej zmluvy.

8.2  Tieto VOP sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky v platnom znení a to Občianskym zákonníkom, Zákonom o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

8.3  Vzniknuté spory sa riadia ustanoveniami práva Slovenskej republiky.

8.4  Registrácia Spotrebiteľa na vybavenie objednávky je v súlade s platnou legislatívou. Spotrebiteľ vyplnením svojich údajov dáva do odvolania súhlas spoločnosti OCCELUS, s.r.o., IČO: 35 934 506, Sedmokrásková 3, 821 01 Bratislava, Slovenská republika súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v informačných systémoch Internetovej Lekárne Sedmokráska.

8.5  Osobné údaje môžu byť ďalej použité len za účelom vybavenia objednávky a v súlade s platnou legislatívou.

8.6  Pre účely výluky zodpovednosti na strane Internetovej Lekárne Sedmokráska, Spotrebiteľ berie na vedomie, že technické poruchy Internetovej Lekárni Sedmokráska vylučujú zodpovednosť za plnenie záväzkov.

8.7  Spotrebiteľ dobrovoľne a slobodne pristupuje k týmto VOP Internetovej Lekárni Sedmokráska registráciou na www.lekarensedmokraska.sk a prehlasuje, že sú mu známe, zrozumiteľné všetky skutočnosti a porozumel ich významu, najmä práva a povinnosti vyplývajúce zo vzájomného vzťahu medzi Spotrebiteľom a Internetovou Lekárňou Sedmokráska.

8.8  Internetová Lekáreň Sedmokráska si vyhradzuje právo meniť a aktualizovať VOP ako aj rozsah ponuky tovarov na Internetovej Lekárni Sedmokráska bez predchádzajúceho súhlasu Spotrebiteľa. Pre Spotrebiteľa sa takéto zmenené VOP stávajú záväznými dňom ich uverejnenia.

8.9  VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na webovom rozhraní e-shopu www.lekarensedmokraska.sk, dňa 1.1.2015

 

 

< >