, PREDATOR PARAZIT Repelent proti vši detskej sprej 1×100 ml - Lekáreň Sedmokráska
 
Prihlásiť sa
Menu  

PREDATOR PARAZIT Repelent proti vši detskej sprej 1x100 ml

7,85  s DPH

Produkt je dostupný na sklade

O produkte

Repelent proti vši detskej určený na prevenciu.

Účinná látka: etylbutylacetylaminopropionát (IR 3535) 20 %.
Obsahuje eatnol.

Biocídny výrobok
„Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.“

Nebezpečenstvo, výstražné upozornenia:
H225 – Horľavá kvapalina a pary.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia:
P101 – Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 – Uchovávajte mimo dosah detí.
P210 – Uchovávajte mimo dosah tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P264 – Po aplikácii starostlivo umyte ruky.
P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 – Zneškodnite obsah v súlade s miestnymi predpismi.
P501 – Zneškodnite nádobu v súlade s miestnymi predpismi.
 

Súvisiace produkty

< >

Dostupné

< >
Hlava a nervy
Shop By

Možnosti nákupu

Podkategórie
< >